ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?

Saturday 26 Dec 2015 8:04am
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್-ಗೀತಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ?
 

ಶೃಂಗ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಷ್ಯಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 

ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೊಸ್ಕೊ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಜವಾನಾಂನಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಗೌರವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲೊ. ಹಾತ್’ಭಾಸೆಚೊ ಚೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ರಷ್ಯನ್ ಜವಾನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. 

ತೊ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೋದಿ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.