ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ

Monday 7 Dec 2015 7:03am
ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಪೆರಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತೆಕ್ ಭಂಗ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ‘ಪವರ್ಫುಲ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಒಬಾಮಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಒಪ್ಲಾ. ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ್ ಸಕತ್ ಲಾಯ್ತೊಲೊ. ಹೆಂ ಝುಜ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತಶೆಂ ಆಮೇರಿಕಾ ಮಧೆಂ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ದುಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೇ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಭದ್ರತೆಕ್ ಆಯ್ಬ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಸಂಗತ್ ಸೊಸುನ್ ರಾಂವ್ಚೆನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್’ಯೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂತೂಯೀ ಐಸಿಸ್ ಹಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ...

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒಬಾಮಾನ್ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರೆಂ...

ಇರಾಕಿ ಸೈನಾನ್ ಐಸಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಫಾಲ್ಲುಜ್ಹಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಇರಾಕಿ ಸೈನಾನ್ ಐಸಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಫಾಲ್ಲುಜ್ಹಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ…!

ಐಸಿಸಾಂಚೆರ್ ಬಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಫೊರ್ಸಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ ...

ಐಸಿಸಾಂನಿ 19 ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಐಸಿಸಾಂನಿ 19 ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಸುಲಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 19 ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ಐಸಿಸಾಂನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮೊಸುಲಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್...

ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ನವೆಂ ಆಯ್ದ್ ’ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್’

ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ನವೆಂ ಆಯ್ದ್ ’ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್’

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ‘ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಆಯ್ದ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೈನಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆ್ಯಪಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಂಕಿನಿಂ ವಾಪರ್ಚೆಂ...

ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈನಿಕಾನ್ 4 ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ!

ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈನಿಕಾನ್ 4 ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ!

ಸುಮಾರ್ 13,000 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಸೈನಿಕ್ ಹಂಗಪ್ಪನ್’ದಾದಾ, ಎಕಾ ಝಜಾರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಝುಜೊನ್ 4 ಜಣ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲೊ. 36 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಂಗಪ್ಪನಾಕ್ ಶಂಶಾಬಾರಿ ರೇಂಜ್...

ದೇಶಾಂತ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ನಕ್ಲಿ ನೋಟಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ದೇಶಾಂತ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ನಕ್ಲಿ ನೋಟಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ನಕ್ಲಿ ನೋಟಾಂಚೆ ಚಲಾವಣ್ ಕರ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆತಂಕ್ ರಚುಂಕ್ ಥೊಡೆ ಆತಂಕಿ ಪಂಗಡ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ನಕ್ಲಿ ನೊಟಾಂಚಾ ಚಲಾವಣೆ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾನ್ ಆತಂಕ್’ಕಾರಿ ಮಾಹೆತ್...

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎನ್’ಕೌಂಟರಾಂತ್, ತೇಗ್ ಆತಂಕಿ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎನ್’ಕೌಂಟರಾಂತ್, ತೇಗ್ ಆತಂಕಿ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನ್ ಆನಿ ಆತಂಕಿ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್ ತೇಗ್ ಆತಂಕೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. ಆನಿಕೀ ತೇಗ್ ಆತಂಕಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್....

ಭಾರತಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಯೋಜನ್!?

ಭಾರತಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಯೋಜನ್!?

ಭಯಾನಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿನಿ ಆತಾಂ ಭಾರತಾ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಹಯ್!, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಿಖ್ ದೇಶ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೋಬೆಕ್ ಪುನರ್’ಜೀವ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಹಫಾಹಪಿಂತ್....

ಟರ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್, ಟರ್ಕಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಟರ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್, ಟರ್ಕಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಜ್ಯೆ ಟರ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಣಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಟರ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ವಿರೋದ್ ಝಜಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ಟರ್ಕಿಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖರಿ....

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಾಂತ್ 4 ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಾಂತ್ 4 ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ 4 ಜಣ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ದುಬಾವಾಚೆರ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಚೊವ್ಗ್’ಯೀ ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಆತಂಕೀ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ದುಬಾವ್. ತ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂನಿಯೀ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಾಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣ್’ಯೀ ತಾಂಚೊ ಅಂದಾಜ್....

ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆತಂಕಿ ಕುಟಾಮ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ?

ಹೆಬ್ರೋನ್ ಆತಂಕಿ ಕುಟಾಮ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ?

ಎಕಾ ಆತಂಕಿಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ತ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ವಯ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯೆಂಯೀ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಾ ಕೊಡ್ತಿ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಶೆಂಚ್ ಹೇಗಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ICC ಕ್’ಯಿ ಆಬು ಮೇಝನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ತಾ...

ಪುಣೆ ಏರ್’ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಭಟ್ಕಳ್’ಚೊ ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಖೈದ್

ಪುಣೆ ಏರ್’ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಭಟ್ಕಳ್’ಚೊ ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಖೈದ್

ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತರ್ನಾಟೆ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಪಾಯ್’ಭರಿತ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮೆಳ್ತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಭಟ್ಕಳ್ಚೊ ರೌಫ್ ಅಹಮದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್, ಪುಣೆ....

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ರಗಾತ್!

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ರಗಾತ್!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಆತಂಕ್ಯಾಂಚೆಂ ತೊಂದ್ರೆ ವಾಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಶೋಪಿಯನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆರ್ಮಿ ಆನಿ ಆತಂಕಿ ಮಧೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ದೋಗ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ಚಾಂತ್ ಆರ್ಮಿಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್....

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್!

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್!

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾಜ್ವಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಂಟೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಾವ್ದಿನ್ ದಿಲೊ ಶೊಕ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಸಾವ್ದಿನ್ ದಿಲೊ ಶೊಕ್!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತ್ರಿರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆರ್ ಆಸೊನ್ ಸಾವ್ದಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಆತಂಕೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಶೊಕ್ ದಿಲಾ. ವಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಆನಿ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾವ್ದಿ ಯೆಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಚತ್ರಾಯ್..! ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ಆತಂಕಿ

ಚತ್ರಾಯ್..! ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ಆತಂಕಿ

ದೇಶಾಂತ್ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆತಂಕಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಖ್ಯಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆತಂಕಿನಿಂ, ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ...

ಇರಾಕಾನ್ ಐಸಿಸ್ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ 1,500 ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ

ಇರಾಕಾನ್ ಐಸಿಸ್ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ 1,500 ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ

ಇರಾಕ್ ಆರ್ಮಿನ್ 1,500 ಐಸಿಸ್ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಖೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾದೆ ನಾಗರಿಕ್, ಐಸಿಸಾಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ, ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಹೀತ್ ಶಹರಾಚಾ ಪಂದಾ ತೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಆಸೊನ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿನಿ ಸಾದ್ಯಾ....

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ : ಐಡಿಎಫ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಮಾರಿನಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ : ಐಡಿಎಫ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಮಾರಿನಾ

ಪೊರ್ಚಾ ಪೊರ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ಸಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಚಾ ಪರಿಸರಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ, ಐಡಿಎಫ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್’ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹುನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಖಡಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್....

ಆತಂಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್

ಆತಂಕಿ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್, ನೌಕಾದಳಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ್) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆತಂಕೀ ಧಾಡಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ....

ಪಲ್ಮೈರಾಕ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ !

ಪಲ್ಮೈರಾಕ್ ಆತಂಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರಿ ವರ್ತನಾನ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಿರಿಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಶಹರ್ ಪಲ್ಮೈರಾಕ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಸಾದ್ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ 25 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ 25 ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಯೆಮೆನ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಅಡೆನಾಂತ್ ಶುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿನಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ನ್ 25 ಜಣ್ ಮೆಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...

ಹೋಳಿ ವೆಳಾರ್ ರಗ್ತಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ ವಾಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ?

ಹೋಳಿ ವೆಳಾರ್ ರಗ್ತಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ ವಾಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ?

ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಾರ್’ಚ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಹೋಳಿ ವೆಳಾರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಗ್ತಾಚೆ ವ್ಹಾಳ್ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆತಂಕಿನಿ. ಲಷ್ಕರ್-ಇ-ತೊಯ್ಬಾ ಆತಂಕಿನಿ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ಚೆ....

ಬ್ರಸೆಲ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿಮಿತ್ರಿಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ

ಬ್ರಸೆಲ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಿಮಿತ್ರಿಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ

ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್’ಚೆಂ ಬ್ರಸೆಲ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ (22.03.2016) ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಆನಿ ಲಗೆಜ್ ಸಗ್ಳಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ...

ಗುಜಾರಾತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ

ಗುಜಾರಾತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೆ ಚಲಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಗುಜಾರಾತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಸುರಕ್ಷ ದಳಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿಸಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್....

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ಜಾರ್ಕಂಡಾಂತ್ ಆಲ್ ಖೈದಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್!?

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ಜಾರ್ಕಂಡಾಂತ್ ಆಲ್ ಖೈದಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್!?

ದೇಶಾಂತ್ ಆತಂಕಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂಚ್, ಜಾರ್ಕಂಡಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಲ್ ಖೈದಾ ಆತಂಕೀ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಂಕಿ ಮಹಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಹಾಚೆರ್ ಚಾರ್ಜ್’ಶೀಟ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್....

ಐಸಿಸ್ ಕುಮ್ಕೆಚ್ಯೊ 94 ವೆಬ್’ಸೈಟಿ ಬಂದ್!

ಐಸಿಸ್ ಕುಮ್ಕೆಚ್ಯೊ 94 ವೆಬ್’ಸೈಟಿ ಬಂದ್!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಚಾ ಐಸಿಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಾ 94 ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂಚ್ಯೆರ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಾಜ್ಯನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ! ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇರಾಕ್ ಆನಿ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾ ವಯ್ರ್...

ಭಾರತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಭೇಟ್: 11 ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಖೈದ್!

ಭಾರತಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ಭೇಟ್: 11 ದುಬಾವಿ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಖೈದ್!

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಗಣರಾಜೋತ್ಸವಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿನ್ ಹೊಲಾಂಡೆ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವೆಳಿಂ, ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಫಿತೂರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೆರ್ 11 ಜಣ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಖೈದ್...

ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊಚ್ ಗಳೊ ಕಾತರ್ನ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ!

ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊಚ್ ಗಳೊ ಕಾತರ್ನ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ!

ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಭಿಯಾಂನ್ ದಡ್ದಾಡ್ತಾತ್! ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಇತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಜಾತಾಗಿ, ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ಮ್ಹನ್ಜಾತ್...

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಜವಾನ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಜವಾನ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಠಾಣ್’ಕೋಟಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕೀ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ವೀರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.