ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ

Monday 7 Dec 2015 8:03am
ಐಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಘೆತ್ಲಾ
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಪೆರಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತೆಕ್ ಭಂಗ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಅತೀ ‘ಪವರ್ಫುಲ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಒಬಾಮಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಒಪ್ಲಾ. ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ್ ಸಕತ್ ಲಾಯ್ತೊಲೊ. ಹೆಂ ಝುಜ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತಶೆಂ ಆಮೇರಿಕಾ ಮಧೆಂ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ದುಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೇ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಭದ್ರತೆಕ್ ಆಯ್ಬ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಸಂಗತ್ ಸೊಸುನ್ ರಾಂವ್ಚೆನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್’ಯೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂತೂಯೀ ಐಸಿಸ್ ಹಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.