ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್

Sunday 22 Nov 2015 1:46pm
ಮೋದಿ-ಅಬೆ ಭೇಟೆಂತ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್
 

ಕೌಲಾಲಂಪುರ: ಸನ್ವಾರಾ ಜಪಾನಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಜ್ನೋ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

13ವ್ಯಾ ಏಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ್ ಶೃಂಗಸಭೆಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಬೆ ಸಂಗಿಂ ಮೋದಿ, ಫೋಟೋ ಶೂಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ್ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೂನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.