ಬ್ರಿಟನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರ್?!

Thursday 10 May 2018 9:59am
ಬ್ರಿಟನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಲ್ಯ ಗಡಿಪಾರ್?!
 

ಲಂಡನ್: ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ 9000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಿಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಡಿಪಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಥಳೀಯ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲಾ. 

ಮಲ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಪ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ಮಲ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ” ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಹೆನ್ ಶಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಮಲ್ಯ ಆಪುಣ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ. 1992 ಥಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ನಿವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮರ್ಥನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಾರತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿಂ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.