ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸರಣಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್

Wednesday 9 May 2018 5:51pm
ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಸರಣಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್
 

ಕಾಬುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬೊಂಬರಾಂನಿ ಆನಿಂ ಎಕಾ ಗನ್’ಮ್ಯಾನಾನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದುಕೆಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬೊಂಬರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಗುಳ್ಯಾಂಚಿ ಧಾಡ್ ಪಡ್ಲಿ. 

ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂನಿ ಕಾಬುಲಾಂತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.