ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್

Tuesday 8 May 2018 6:51pm
ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುತಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್
 

ಮೊಸ್ಕೊ: ಚವ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ65 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನಾನ್ ಸೊಮಾರಾ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಚುನಾವಾಂತ್ 70% ಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೊ. 

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಅಲಂಕೃತ್ ಎಂಡ್ರೆ’ಎವೆಸ್ಕಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಲೇಪನಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್, ಪುತಿನಾನ್ ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾವ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಆನಿಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ರಶ್ಯಾಚೆಂ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್, 2024 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.