ಬಿಟ್ಕೊಯ್ನಾಚೆರ್ ದುಡು ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ – ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್

Saturday 13 Jan 2018 9:13am
ಬಿಟ್ಕೊಯ್ನಾಚೆರ್ ದುಡು ಘಾಲಿನಾಕಾತ್ – ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್
 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾನಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶತ್’ಕೊರೊಡ್’ಪತಿ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಾಣೆಂ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. 

ಪಯ್ಶೆ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಒನ್’ಲೈನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮನಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಅಂತ್ ದೆಖ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರ್ಚೆಂ ನಾಂ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಿ.ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ'ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.