ವೆನ್ನಿಸ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ!

Friday 5 Jan 2018 8:55am
ವೆನ್ನಿಸ್ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ!
 

ರೋಮ್: ವೆನ್ನಿಸ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಎ1 ಥಾನಿ ಕಲೆಕ್ಷನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಭರಣ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾನಾಂಚೆ ರಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಪದಕಾಚೊ ಕೊಂರ್ಡೊ ಚೋರಿ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಮೊಘಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಭರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಂ ಆನಿಂ ವಜ್ರಾನ್ ಹೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಸುಮಾರ್ 10 ಲಾಖ್ ಯೂರೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ವೆನಿಸ್ ಡೋಜೆ ರಾವ್ಳೆರಾಚೆಂ ಭದ್ರತಾ ಆಲಾರಾಮ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಭದ್ರತಾ ಅಲಾರಾಮ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಚೊರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಹುಶಾರ್ಕಾಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಎ1 ಥಾನಿ ಕಲೆಕ್ಷನಾಂತ್ 270 ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಭರಣಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಮಿಕ್ವುಂಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಆಭರಣ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪತ್ರಾನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.