ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಕುಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್

Tuesday 2 Jan 2018 8:45am
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಕುಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂದ್
 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ವಿರೋಧ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್’ಚ್ ಹ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ವಿರೋಧ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾ. ಅಮೇರಿಕಾ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಫಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ “ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಎಕಾ ಹೆಡ್ಡಾಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 33 ಶತ ಕರೋಡ್ ಡೊಲರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕುಮಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಫಟಿಂ ಆನಿಂ ಮೋಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಹೆಡ್ಡಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ’ಸ್ವರ್ಗ್’ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಆಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂನಾಂವ್” ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ವೀಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಹೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಎದೊಳ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಡಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.