ಹಿಂಸಾ ರೂಪ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್; ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೌಹಾನಿ ಮನವಿ

Tuesday 2 Jan 2018 8:33am
ಹಿಂಸಾ ರೂಪ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್; ಶಾಂತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೌಹಾನಿ ಮನವಿ
 

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಹಿಂಸಾ ರುಪಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಎದೊಳ್ 12 ಜಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದೆಂ ಆನಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಘರ್ಷಣ್ ಉಬ್ಜುನ್, ಫಾತರ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಗುಳ್ಯಾಂ ದಾಡ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇರಾನಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಉಬ್ಜುನ್ ಆಸುನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಸನ್ ರೌಹಾನಿ ಹಾಣೆಂ ಶಾಂತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಠೀಕಾ, ಟಿಪ್ಪಣಿಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೋಕ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ರೌಹಾನಿನ್, ಆಪ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಠೀಕೆಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. 

ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಶಂಡ್ ನಗರಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲಿ. ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹರಾನಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೊನ್ಶಿಂ ಜಣಾಂಕ್ ಬಂದೆಸಾಳಾಂತ್ ಘಾಲಾ. ದೆಶಾಚಿ ವಿಬಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತಾ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಹಸನ್ ರೂಹಾನಿ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಚ್ ಚಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಖರ್ಚ್ ಆನಿಂ ನಿರುದ್ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್ 12% ಚಡ್ಣಿಂ ದಿಸುನ್ ಯೇವ್ನ್, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿಯೀ ಪಾಟಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಾನಾಚ್ಯೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.