ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾನುಷಿ'ಕ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕುಟ್

Sunday 19 Nov 2017 6:20pm
ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಾನುಷಿ'ಕ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕುಟ್
 

ಸನ್ಯಾ: 17 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚಿ ಯುವತಿ ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲಾರ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಸನ್ಯಾ ಸಿಟಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲಾರಾಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. 

ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸುಮಾರ್ 108 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನುಷಿ'ನ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿಚೆಂ ಬಿರುದ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. 2016ಚಿ  ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಸ್ಟೆಫನಿ ಡೆಲ್ ವಲ್ಲೆ ಹಿಣೆಂ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿಚೊ ಮುಕುಟ್ ಮಾನುಷಿಚೆರ್ ಸೊಭಯ್ಲೊ. 

1966 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರೀಟಾ ಫರಿಯಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿಚೊ ಬಿರುದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಏಶ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ನಂತರ್, 3 ದಶಕಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಜಾಲಿ ಆನಿಂ 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವಿಶ್ವ್ ಸುಂದರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.