36 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್

Sunday 12 Nov 2017 7:03pm
36 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೇಟ್
 

ಮನಿಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ, ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲಿಪಿನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸುನ್, ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮನಿಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. 15ವ್ಯಾ ಏಷಿಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಿತಿ (ಶೃಂಗಸಭಾ) ಆನಿಂ 12ವೆಂ ಪೂರ್ವ್ ಏಷ್ಯಾಚೆಂ ಸಮಿತಿ (ಶೃಂಗಸಭಾ) ಥಂಯ್ಸರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ. 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ತಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಭಾರತ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಆನಿಂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯಿ ಮುಖೆಲಿ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್ತಲೆ. 

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಲ್ಕಂ ಟರ್ನ್ ಬುಲ್ ಆನಿಂ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ಗುಯೆನ್ ಕ್ಸುವಾನ್ ಫುಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಕಿಂಡಾ ಅರ್ಡೆರ್ನ್ ಆನಿಂ ಬ್ರೂನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಾಸನಲ್ ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಮೋದಿ ಭೆಟ್ತಲೊ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸುಮಾರ್ 36 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಫಿಲಿಪಿನ್ಸಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲಿ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.