ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾರೆಂವಾದಾಳಾಕ್ 70 ವಯ್ರ್ ಮರಣ್

Wednesday 8 Nov 2017 6:55pm
ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾರೆಂವಾದಾಳಾಕ್ 70 ವಯ್ರ್ ಮರಣ್
 

ಡನೊಂಗ್: ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್-ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರೆಂವಾದಾಳಾಕ್ ಆನಿಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ 70 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಕೋಪಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾಂ ಜಾಲಾ. 

ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಡ್ರಾಮೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿನಾಶ್ಕಾರಿ ವಾರೆಂವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾವಾದಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎದೊಳ್ 70 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಆವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ 100 ವಯ್ರ್ ಘರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಘರಾಂಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಬೆಳೆಂಯಿ ನಾಸ್ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ರಯ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.