ಲೆಬನೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರೀರಿ ರಾಜಿನಾಮೊ

Sunday 5 Nov 2017 8:13am
ಲೆಬನೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹರೀರಿ ರಾಜಿನಾಮೊ
 

ಬೆರೂತ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೆಬನೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಆದ್ ಹರೀರಿ ಹಾಣೆಂ ಸನ್ವಾರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾದಾಂತ್ ಟಿ.ವಿ.ರ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೀರಿನ್, ಅರಬ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂನಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಲೆಬನೊನ್’ಚ್ಯಾ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂ ವಿರೋಧ್ ಉಲೊವ್ನ್, “ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂಕ್ ಇರಾನ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ತಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹರೀರಿಕ್ 2016 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತೊ 30 ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಏಕತಾ ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟ್ ಚಲಯ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಶಿಯಾ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಪಂಗಡ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಯಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಎದೊಳ್ ಲೆಬನೊನಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಹರೀರಿಚೆಂ ಪಂಗಡ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕುಶಿನ್ ನಿಷ್ಠಾ ದಾಕಯ್ತಾ ತರ್, ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವಾಚೆಂ ಪಂಗಡ್ ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ಆಸಾ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಿಯಾದಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಭಾಷಣಾಂತ್ ಸಾಆದ್ ಹರೀರಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಫೀಕ್ ಹರೀರಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್’ಚ್ ದೆಶಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.