ಕುವೇಯ್ಟ್: ದರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ 10,000 ದಿನಾರ್ ದಂಡ್

Sunday 5 Nov 2017 8:01am
ಕುವೇಯ್ಟ್: ದರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ 10,000 ದಿನಾರ್ ದಂಡ್
 

ಕುವೇಯ್ಟ್: ಪರಿಸರ್ ಕಾನೂನ್ ಪಾಳಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಅಥೊರಿಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ವಾ ಕೊಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ದಿನಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಲೆಂ, ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ 10,000 ದಿನಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಥೊರಿಟಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಬೀಚ್, ಪಾರ್ಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗೆ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಸರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಥೊರಿಟಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಲೋಕ್ ತೊ ಪಾಳ್ತಾ ವಾ ನಾಂ ತೆಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಥೊರಿಟಿ, ಪರಿಸರ್ ಪೊಲೀಸ್, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತಂಡ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. 

ನಿಷೇಧಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾರ್ 5,000 ಥಾವ್ನ್ 10,000 ದಿನಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಂಡ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ಕಾನುನಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆಕುನ್, ಬೊತ್ಲ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ 50 ದಿನಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಧುಂವ್ರಾಪಾನ್ ನಿಷೇಧಾಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥೊರಿಟಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಫೈಝಲ್ ಅಲ್ ಹಸಾವಿ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.