ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುಳಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಬಂದಿಸಾಳ್!

Sunday 5 Nov 2017 7:58am
ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುಳಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಬಂದಿಸಾಳ್!
 

ಈಜಿಪ್ತ್: ದುಕಿಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ. ತಿಕಾ 25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಠಿಣ್ ಬಂದಿಸಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ಫಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ 33 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಲಾರಾಕ್ ಈಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಲಾರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಈಜಿಪ್ತಾಕ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯಿ ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ದೋನ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುಳಿಯೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಳೊವ್ನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ್ ಗುಳಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. 

ಘೊವಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ತ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ನಿರಂತರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಅರಾಬಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 38 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ತಿಕಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ. ಲಾರಾಕ್ ಅರಾಬಿಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂ ತರೀ, ಗುಳಿಯಾಂಚೊ ವಿಶಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ. ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ ಲಾರಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ದವರ್ಲಾ. 

ಲಾರಾಚೆರ್ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು ವರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೇಝ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತಿಕಾ ಫಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಕೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.