ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ 7 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

Wednesday 1 Nov 2017 6:56pm
ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕುನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ 7 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!
 

ಜಿನೇವಾ: ಪೋಷಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಿನೇವಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಯ್ಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಸವೆಂ ಜಿನೇವಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ರಯ್ಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಯ್ಲಾರ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಚುಕುನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಆನಿಂ ತಾಂಣಿಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಡಿಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. 

ಭುರ್ಗೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗೇಟ್ ಉತ್ರುನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಮಾನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಚಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಿಮಾನ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿಕೀ ಕಠಿಣ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಆನಿಂ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊಯೀ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.