ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ

Tuesday 17 Oct 2017 8:13pm
ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ; ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ
 

ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥೊ: ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ಉಪಖಂಡಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಘಡಿಯೆ ಅಣು ಝುಜ್ ಚಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ.  

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮಂಡಳಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಚ್ಯಾ ಉಪರಾಯ್’ಭಾರಿ ಕಿಮ್-ಇನ್-ರಿಯೋಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.  

ಸ್ವ-ರಾಕ್ವಣೆ ಖಾತಿರ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾಕ್ ಆಸಾ. 1970 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ವಿಶ್ವ್’ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್’ಚ್ ಶೀದಾ ಅಣು ಝುಜಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿನಾಶ್’ಕಾರಿ ದೇಶ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾ. 

ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಝುಜಾಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಭುಂಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ದೊಳೊ ಆಸುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಗಡಿಭಾಗಾಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಯೀ ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಬುದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉತ್ತರ್ ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರಮಾಣು ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕ್ಷಿಪಣಿಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.