ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್; 18 ನಾಗರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Tuesday 3 Oct 2017 8:25pm
ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್; 18 ನಾಗರಿಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಬೈರುತ್: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತಾಂಕ್'ವಾದಿಂ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಕ್ಕಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈನಾನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 18 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವೇದ್'ಶಾಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ರಕ್ಕಾ ನಗರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈನಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸೆರ್ವುನ್ 18 ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೇದ್'ಶಾಲಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ,  ರಮಿ ಅಬ್ದೆಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. 

2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಿರಿಯಾ ಆನಿಂ ಇರಾಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ಸುಮಾರ್ 735 ಜಣ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಹ್ಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.