ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

Thursday 21 Sep 2017 8:20pm
ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?
 

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. 

ನ್ಯೂ ಯೊರ್ಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವೆ ಉದ್ಯಮ್’. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಭಾಗ್ ಘೆತಲೊ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಬಾಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 2.5 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್!

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.