ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್

Thursday 21 Sep 2017 8:10pm
ಸೌದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್
 

ಜೆದ್ದಾಹ್: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆನಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಿಂಗ್ ಸೌಲತಾಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಬಂಧ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೌದಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿಂ ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಆಯೋಗ್ (ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಸಿ.) ಹಾಣಿಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. 

ದೇಶಾಚೆ ನಿಯಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂನಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 21 ಥಾವ್ನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೋನ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಫೇಸ್ ಟಾಯ್ಮ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್’ಚ್ಯಾಟ್, ಸ್ಕಾಯ್ಪ್, ಲೈನ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಟಾಂಗೊ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಎಪ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಲೆ. 

ಪೂಣ್, ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆನಿಂ ವೈಬರ್ ಎಪಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಮೆಳಾನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.