ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್

Sunday 17 Sep 2017 6:27pm
ಲಂಡನ್ ಸ್ಫೋಟ್: 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಯುವಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್
 

ಲಂಡನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ರಯ್ಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ 18 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಕೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕಾ ಯುವಕಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ನಿಗಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕೋ-ಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ನೈಲ್ ಬಸು ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ರಯ್ಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಸ್ಪೋಟ್ ಘಡುನ್, ಸುಮಾರ್ 29 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲಿಂ. ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಹೆಂ ಸ್ಪೋಟ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.