ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್

Friday 15 Sep 2017 8:45pm
ಲಂಡನ್: ಅಂಡರ್‏ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್
 

ಲಂಡನ್: ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಡರ್’ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾನಾಂತ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲಾ. ಸೌತ್-ವೆಸ್ಟ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 

ಎರ್ಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆನಿಂ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮದ್ಲೊ ರೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಕೆಲಾ. ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾತಾನಾಂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಚುಕುನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಹೊ ಸ್ಪೋಟ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಕರಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.