ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 14 Sep 2017 8:47pm
ಮಲೇಶ್ಯಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್; 25 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಕೌಲಾಲಂಪುರ: ಮಲೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 25 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಕೌಲಾಲಂಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಹಿದ್ದ್ ದರುಲ್ ಖುರಾನ್ ಇಟ್ಟಿಫಾಖಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಂತುಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಖಬರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿಚ್ ಪಾಂಚಾವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಉಜೊ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ವಾಹನಾಂ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವುಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರೀ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದುರಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆನಿಕೀ ಕಳುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ತನ್ಖಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ. ಮಲೇಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.