ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್

Thursday 14 Sep 2017 8:42pm
ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಭಾರತ್
 

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಭಾರತಾನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲಾ. ಲಾಖೊಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಲೋಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತ್ ಅಪ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲಾ.

ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೇವ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಆಜ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ಉಬ್ಲಾ. ಬಾಂಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವೊರಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಚೊ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಜ್'ದೂತ್ ಹರ್ಷ್’ವರ್ಧನ್ ಶ್ರಿಂಗ್ಲಾ ಹಾಣೆಂ ಪರಿಹಾರಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾಚೊ ಸಚೀವ್ ಒಬೈಸುಲ್ ಖಾದರಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪರಿಹಾರ್ ವಸ್ತುಂನಿ ತಾಂದುಳ್, ಖಾಣ್ ದಾನಿ, ಸಾಕರ್, ಮೀಟ್, ರಾಂದ್ಪಾ ತೇಲ್, ಚ್ಹಾ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಜಳಾರಿಂಚೆಂ ಪಡ್ದೆ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ 3,70,000ಚ್ಯಾಕೀ  ಚಡ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.