ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್

Thursday 14 Sep 2017 8:38pm
ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ಮಧೆಂ 15 ಮಹತ್ವಾಚೆ ಖರಾರ್
 

ಅಹ್ಮಾದಾಬಾದ್: ಜಪಾನ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋನ್’ಯೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ 15 ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ.

ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿಂ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಹಾಣಿಂ ಜೋಡ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. 2 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬೆನ್ ಆಜ್ ಅಹ್ಮಾದಾಬಾದ್-ಮುಂಬಯ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. 

’ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೋಜನಾಂತ್ ಜಪಾನ್’ಯೀ ಭಾಗಿದಾರ್. ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಜಪಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೋನ್’ಯೀ ದೆಶಾಂ ಮಧೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಚಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.