ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

Wednesday 13 Sep 2017 8:53pm
ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಯೆಮೆನಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಸ್. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿ, ಟೊಮ್ ಉಳುನ್ನಲಿಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯೆವಹಾರ್ ಸಚಿವ್ ಸುಶ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 

“ಟೊಮ್ ಉಳುನ್ನಲಿಲ್, ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸುಶ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾ. 

2016, ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾನಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿಂನಿ ಪಾದ್ರಿ ಟೊಮ್ ಹಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 16 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. ಫಾ| ಟೊಮ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಯಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಮಪುರಂ ಗ್ರಾಮಾಚೊ. 

ಫಾ| ಟೊಮಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಒಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.