ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!

Monday 11 Sep 2017 9:07pm
ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ?!
 

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಜಾಗ್ಯಾ’ಚೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೆಂಯೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಖೊ ಬಸ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇನ್ನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಆಬೆಲ್ಲನಸ್ ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೊಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ಬಾಂದ್ಲಾ!

ಫೆರ್ನಾಂಡೊನ್ ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ಲಂಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೌಶಲ್ಯ್ ವಾಡೊವ್ನ್, ಘರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನಿರುಪಯೋಗ್ ವಸ್ತು ವಾಪರ್ನ್ ಘರ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಘರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಸಾಂಕೊವಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ದಫ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, “ಮ್ಹಜೆಂ ದಫ್ತರ್ ಬರ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾಂ. ಕೊಂಕ್ರೀಟ್, ಇಟೆ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.