ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್

Wednesday 6 Sep 2017 6:30pm
ಭಾರತಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್
 

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಕೆನ್ನೆತ್ ಜಸ್ಟರ್ ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮುಖ್ಲೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಣೆಂ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

ಜಸ್ಟರಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸದಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಚೆಂ ದೃಢೀಕರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ರಿಚರ್ಡ್ ವರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

ದಕ್ಷಿಣ್ ಏಷ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನೀತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಜಸ್ಟರಾಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.