ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Wednesday 30 Aug 2017 4:01pm
ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ’ವಿಮೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ. ಬೋರ್ತಕೂರ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. 

ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಹಿಣೆಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆರ್ರಾಬ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್’ಟಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿಂ ಸಿ.ಇ.ಓ. ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಿಣೆಂ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಪಿಡಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಉಪಕರಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. 

ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ವಿಶ್ವ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಭಾರತಾಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.