ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ದಿವಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವಳ್

Tuesday 29 Aug 2017 8:22pm
Roshan D'souza, Taccode
ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ದಿವಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಾವಳ್
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಖೆಳಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ಲಾ.

ಸಪ್ತಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊನಾತ್’ ಹತಿಕ್ವಾ 76’ಚ್ಯಾ ಬೇತ್’ದಾನಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ನೊವೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2017-‘18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ “ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿಂ ನಕ್ಲಿ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.
ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಖೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಏಕೊಡೆಂ, ದೊಡೆಂ ಆನಿಂ ಜೊಡೆಂ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ನಕ್ಲಿ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ನಕ್ಲಿ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಾವಾಂ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ನೊಂದಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ (0543156750) ವಾ ಸುನಿಲ್ ಲಾಸ್ರಾದೊ (0549525659) ವಾ ವಿಲಿಯಮ್ ಲೊಪೆಜ್ (0549860972) ಹಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.