ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017

Saturday 26 Aug 2017 9:10pm
Santhosh Victor Fernandes
Soma Ravi
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ರಮಾತ್’ಗಾನ್’ಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಲಿಕ್ 89 ಸಾಲಾಂತ್ "ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್" ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ "ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017" ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ-ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಣಪತಿ’ಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10.30 ವೊರಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ತಶೆಂಚ್ ದನ್ಫಾರಾಂಚ್ಯಾ 12.30 ಅಖ್ರೇಚಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾಂವ್ನ್, ಭಾರತೀಯ್ ದೂತ್'ವಾಸಿಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ರಾಯ್'ದೂತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜು ಕುಮಾರ್, ಭಾರತೀಯ್ ದೂತ್'ವಾಸಿಚೊ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಶ್ರೀ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್,  ಓಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಬೆನ್ನಿ ನಾಯ್ಡು, ಜೈ ಹೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಅವ್ನೇರ್, ಆಂದ್ರ ಜುದೇವ್ ವಿಜು ಆದಾಮ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ತೆಲಾಂಗಾಣ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್’ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೊಮಾ ರವಿ ಆನಿಂ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜುದೇವ್ ಆನಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಜುದೇವ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಗಣೇಶ್ ಉತ್ಸವ್-2017 ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ಮನೋರಂಜನ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.