ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್!

Monday 28 Aug 2017 8:46pm
ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್!
 

ಚೀನಾ: ಬಾಯ್ಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಾ. 

ಕೊಯ್ರ್ ಭರ್ನ್ ವರ್ಚಿ ಏಕ್ ಲೊರಿ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್’ಯೀ ವೆಗಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಕ್, ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಕುಶಿನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಕ್ ಲೊರಿಯೆ ಪಂದಾ ಶಿರ್ಕುನ್ ಪಿಟೊ-ಪಿಟೊ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. 

ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಅಂತರ್’ಜಾಳಿರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ. ಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಯಾರೀ ಲೊರಿಯೆಚೊ ಚಾಲಕ್ ಲೊರಿ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಯ್ಕ್ ಸವಾರ್ ಆರಾಮಾರ್ ಚಲುನ್, ಪಿಟೊ-ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಆಸಾ. ಜಿವಾಂತ್ ಕಾಂಪ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ.ರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.