ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ‘ಹಾರ್ವೆ’ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್

Saturday 26 Aug 2017 6:55pm
ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ‘ಹಾರ್ವೆ’ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್
 

ಹೌಸ್ಟನ್: ಆದ್ಲ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳ್ - ’ಹಾರ್ವೆ’ – ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ. 

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 195 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ವಾರೆಂ ಆಸುನ್, ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡುನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲಾಖಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಘರಾಂಚೆಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲಾ. 

ವಾರೆಂ-ವಾದಾಳಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತೇಲ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ್ ಆನಿಂ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಘಟಕಾಂಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸುನ್, ಆವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸೇನಾ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.