ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ

Saturday 26 Aug 2017 6:50pm
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ
 

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್:ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆಂನಾ  ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್, ತ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀವ್ನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೊಂವ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.