ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸತ್

Monday 21 Aug 2017 5:38pm
ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಸತ್
 

ಯು.ಎಸ್'ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ 4 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲೆಂ. ಚಲಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ.

ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂ ಆನಿಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆವಯ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತಿಣೆಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

ಪೂಣ್ ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೂರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಯ್ಲಿ. 

ಹ್ಯೆ ಪರಿಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರುಜು ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.