ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್!

Friday 18 Aug 2017 8:23pm
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ. 

ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ, ಆತಾಂ ಲಾಹೋರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ತಾಚಿಯೀ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಸ್ಬುಕಾರ್ ಘಾಲಾ. ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿರ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆತಾಂ ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಚೊ ವಿಡಿಯೋ ಸಯ್ತೀ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೆಲಾ. ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿರ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್'ಯೀ ಆತಾಂ ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.