4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!

Wednesday 16 Aug 2017 4:49pm
4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!
 

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಿವಂತ್ ಆನಿಂ ಮೈಕ್ರೊಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಚಿಂ 64 ಮಿಲಿಯನ್ ಶೇರ್ ತಾಣೆಂ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. 2000ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಹೆಂ. 

ಆತಾಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ 1.3% ಶೇರ್‍ ಮಾತ್ರ್. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತ್ 89.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ 5% ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಆಸ್ತ್ ಆತಾಂ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಾ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್’ಯಿ ದಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್. ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ 35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿಂ ಶೇರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಬಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.