ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವೊಚ್ ಕಟ್ !

Thursday 22 Oct 2015 10:12am
ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವೊಚ್ ಕಟ್ !
 

ಜಕಾರ್ತ: ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆ ವಿರೋದ್ ಕಸಲಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.  

ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮಿಂಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ಂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೆ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊಕೊ ವಿಡೋಡೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿಕೃತ್’ ಕಾಮಿಂಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಿಧಾನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ನಿರ್ವೀರ್ಯ್ ಕರುಂಕ್  ತೀರ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.