ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವೊಚ್ ಕಟ್ !

Thursday 22 Oct 2015 10:12am
ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಶ್ವೊಚ್ ಕಟ್ !
 

ಜಕಾರ್ತ: ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚೆ ವಿರೋದ್ ಕಸಲಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ 9 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ಕಾಮುಕ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.  

ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮಿಂಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ಂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೆ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊಕೊ ವಿಡೋಡೆಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿಕೃತ್’ ಕಾಮಿಂಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ವಿಧಾನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ನಿರ್ವೀರ್ಯ್ ಕರುಂಕ್  ತೀರ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ!

ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ!

ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಸಲೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಸೊನ್ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುನ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಸ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ!

ಸ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ!

ಹಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್’ಲ್ಲೆ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಮಣ್ಶ್ಯಾತ್ ಕೀ, ಅಸಲ್ಯೊ ಆವಯೊ ಆಸಾತ್’ಗಾಯ್?! ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ವಯ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೋಗ್’ಕರ್ನಾರಾನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ಆತಾಂ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ....

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಪತಿನ್, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್!?

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಪತಿನ್, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್!?

ದೋತಿಚಿ ಧೋಸ್ ಆನಿಕೀ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂಯಿ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ ತರೀ ದೋತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಘಡಿತ್ ಅಮೃತ್’ಸರಾಚ್ಯಾ ನಾಗಕಲಂ....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜೆ?

ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜೆ?

ಬಾರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾಂಚೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಉಡವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಾಂಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಂವ್ಚಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್....

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ...

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್...

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ...

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ! ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸುಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಖೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್...

ವಕೀಲಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್-ಧರಣಿ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಂ: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್

ವಕೀಲಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್-ಧರಣಿ ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಂ: ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋಡ್ತ್

ನ್ಯಾಯ್’ವಾದಿಂಕ್ ಧರಣಿ ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ತಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ....

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ, ನ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್! ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. 28 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಜೂನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್...

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ನಿಶೇಧ್; ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ನಿಶೇಧ್; ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಬೀಫ್ ನಿಶೇದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಜೈನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಸಾಚೊ ವಿಕ್ರೊಚ್ ನಿಶೇದ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋದ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್....

ಹ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಸೊಡಿನಾ!

ಹ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಸೊಡಿನಾ!

8 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್ ತುಮಿಂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆತಾಂ ಗರ್ಬಾಪಾತ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್....

`ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್’ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ವಾಟ್?!!

`ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್’ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ವಾಟ್?!!

ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ದೋಗ್ ಚಲೆ ಆನಿ ಸ ಜಣಾಂ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲಿ....

ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾಚೊ ಮೊಸಾಚೊ ದಂದೊ!

ಬಾಪುಯ್-ಪುತಾಚೊ ಮೊಸಾಚೊ ದಂದೊ!

ಜಲಂಧರ್: ವಾಟ್ ಚುಕ್ತಾನಾ ಪುತಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಅಬ್ಳೆ ಆತಾಂ ಬಂದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಪುರ್ತಾಲಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚೊ ದೇಶರಾಜ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ರಾಜ್’ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.