ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್

Sunday 13 Aug 2017 9:49am
ಮೇಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯುವತಿಚೆಂ ಸಾದೆಂ ಕಾಜಾರ್
 

ಹೊಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಂಗ್’ಭರ್ ಭಾಂಗಾರ್, ಸೋಭಿತ್ ಮೇಕಪ್, ಡಿಸೈನರ್ ಗೌನ್ ವಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಕಾಪಡ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಕ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಭರಣ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಂ ವಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ!

ಏಕ್ ಹೆಲ್ತ್’ಕೇರ್ ಕಂಪನಿಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಕಿಣ್ ತಸ್ನಿಮ್ ಜಾರಾಳ, ಹಿಚೆಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಢಾಕಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹೊಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್’ಚ್ ಕಳುಂಕ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಭರಣ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಕ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪೌಡರ್’ಯೀ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. 

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಕೊಟನ್ ಕಾಪಡ್ ತೆಂ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಸ್ನೀಮ್ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೋಟೊ ಕಾಡುಂಕ್’ಯೀ ನಾಂ. ಹೊ ವಿಚಾರ್ ತಸ್ನೀಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ. 

ಆತ್ಮ್’ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಂಗಾರ್-ಸುಂರ್ಗಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಯೀ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಸ್ನೀಮಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.