ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್

Sunday 13 Aug 2017 9:08am
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್
 

ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ 2016 ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ 113 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಝರ್ನೊವ್ ನಗರಾಚೊ ಯಿಸ್ರಾಯೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 1903 ಸಪ್ತಂಬರ್ 15ವೆರ್ ಎಕಾ ಜುದೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ 114ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾನ್ ಪಾಂಯ್’ವಾಟೆನ್ ಚಲುನ್, ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ನಾಝಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾಂತ್’ಯೀ ತೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.