ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!

Wednesday 9 Aug 2017 9:18pm
ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ ದೆವಾಳ್!
 

ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತುಮಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾಪರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಿಯರಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ!!

ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಖಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಹೆಂ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಕೆಲಾ.

ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಬಿಯರಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ನೆಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸನ್ಯಾಸಿನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ 80ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಬಿಯರಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.  

ಸನ್ಯಾಸಿನ್ ಕರೊಡಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ದೆವಾಳ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಭೋಬ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಂದಿರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ದೆವ್ಳಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಹಂತ್ ಖಾಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿಂಚ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತ್ಯೊ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೆವ್ಳಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಕ್ಕುಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಮಶಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. 

ದೆವ್ಳಾಂತ್ ದೋನ್ ಬುದ್ಧಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಸಾಯ್ಕಾನ್ ತ್ಯೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.