ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

Wednesday 9 Aug 2017 8:33pm
ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್
 

ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ (ಖಾಸ್ಗಿ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ) ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಂತುಂ ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ನ್ಯಾಟಿಕ್ಸಿಸ್ ಗೋಬಲ್ ಹಾಣಿಂ ಸುಮಾರ್ 43 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ನಿವೃತ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯೊ ಸೌಲತಾಯೊ, ತಾಣಿಂ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸೆವಾ, ಉತ್ತೀಮ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಆನಿಂ ನಿತಳ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಸರ್ – ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್’ಯೀ ವಿಶಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್’ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೊರ್ವೇ ಆನಿಂ ಐಸ್’ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೆಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ಲೆ ಟೊಪ್ 10 ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಅಶೆ ಆಸಾತ್ -

1. ನೊರ್ವೇ

2. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್’ಲ್ಯಾಂಡ್

3. ಐಸ್’ಲ್ಯಾಂಡ್

4. ಸ್ವೀಡನ್

5. ನ್ಯೂ ಝಿಲೆಂಡ್

6. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

7. ಜರ್ಮನಿ

8. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

9. ಹೊಲೆಂಡ್

10. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.