3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

Monday 7 Aug 2017 7:22pm
3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
 

ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿಯಾ ಕೂಪರಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 23 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರಿಯಾ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. 23 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ರಿಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ರಿಯಾ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಕೂಡ್ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ರಿಯಾ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 15 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ, ತೊಂಡಾರ್ ಆನಿಂ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೋಂವ್ ಯೆನಾಶೆಂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್’ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಾಕಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಚೆಂ ತಿಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಬದಲ್ಲಾ. 

ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಿಯಾನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಸ್ತನಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಜರಿ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ 4 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ. ಆತಾಂ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಂಚೆಂಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಳಾರ್ ರಿಯಾಕ್ ಖಿನ್ನತೆಕ್’ಯೀ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ರಿಯಾ, ಸೂಕ್ತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.