ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!

Monday 7 Aug 2017 7:07pm
ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ 2000 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖೊಟ್!
 

ಮೋಗ್ ಕುರ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕೇ ಪೆಂಗ್ಗೆಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್’ಚ್ ಧುವ್. ತಾಕಾ 2000 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉದ್ಯಮ್ ಆಸಾ. 

ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಏಂಜಲಿನ್, 9 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಯುವಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ.

ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ಆಸ್ತಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊಯೀ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.