“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ

Saturday 5 Aug 2017 10:09pm
Santhosh Victor Fernandes
Santhosh Victor Fernandes
“ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ
 

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಹರ್ಜೇಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ಜೇಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಲ್-ಅವೀವ್, ಲೂನಾ ಪಾರ್ಕ್’ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಂತ್ 12 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಮದೆಂ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಆಸಾಕೆಲ್ಲೊ.

12 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಕಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸವಿತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಟೀನಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಗೋವಾ; ರೋಶನ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಫಿಲಿಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ್’ಮಗ್ಳುರ್; ಪಿಂಕಿ ಡಾಯಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಸೋನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಸೆರಾವೊ, ಮುಂಬೈ; ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಲೊಪೇಜ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಪಾಸ್ಕಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್; ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಆನಿಂ ರೋಶನ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ - ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಆನಿಂ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ - ಪಿಂಕಿ ಡಾಯಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ತಶೆಂಚ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ - ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಂಕಾ ವಿಜೇತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತರ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಚೊವ್ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್ - ರೋಶನ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್ ತಶೆಂಚ್ “ಲೊಯೆಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ-2017” ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ - ಫಿಲಿಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ್’ಮಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಲಿಯೋರಾ ಆನಿಂ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.