ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೆನಾಕಾತ್: ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರ್

Friday 4 Aug 2017 4:15pm
ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೆನಾಕಾತ್: ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರ್
 

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳ್ ನಾಡು ತಶೆಂಚ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಅರಬ್ ದೆಶಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ದೀವ್ನ್ ಢೋಂಗಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರಾನ್, ಕಾಮ್ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. 

ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾಚ್ಯೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಫೊನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಪುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ಕಾಮ್ ಸೊದುನ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಕಾಡ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ದೃಢೀಕರಣ್ ಪತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ನ್ ಆಸಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಕಾಡ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ 27 ಜಣ್ ಅರಬ್ ದೆಶಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಆಸುನೀ ಹ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಢೋಂಗಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಅಸಲಿಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ವೀಜಾಚ್ಯೆರ್  ಯು.ಎ.ಇ'ಕ್ ಯೇನಾಕಾತ್  ಮ್ಹಣ್ ರಾಯಭಾರಿ ದಫ್ತರಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.