ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ

Thursday 3 Aug 2017 8:11pm
ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ
 

ಕಾಜಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಘಡಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾಚ್ ಘಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಹೊಕ್ಲೆನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಗನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ್’ಚ್ ಮೊಡ್ಲೊ. 

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ಸೇಚೆಂ ಹೊಕಲ್ ಕೇಟ್ ಪ್ರಿಚರ್ಡ್ (25) ಹಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಇಶ್ಟಾಂ-ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಹೊಕಲ್-ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  

ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಟಾನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ 9 ಎಂ.ಎಂ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಳೊ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ನೊವ್ರೊ ವಾಂಚ್ಲೊ. 

ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.