ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಕಪ್ ಕೊಣಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್?

Wednesday 2 Aug 2017 10:30pm
Santhosh Victor Fernandes
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಕಪ್ ಕೊಣಾಂಚಾ ಗೊಪಾಂತ್?
 

ಹರ್ಜೆಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್ ಸೀಜನ್-4 ತೆಲ್-ಅವೀವ್'ಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಿಂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಪಿ ಸವೆಂ ಐವಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಟೊಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಚಡ್ ವಿಕೆಟಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಚಡ್ ಬರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಚಡ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆವಾರ್ಡ್, ಕಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾನ್ ಲಾಬ್ತಲೆಂ.

ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಬಾರಾ ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

 

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಿಂ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟ್ರೋಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಟೊಪ್ ಸ್ಕೋರರ್, ಚಡಿತ್ ವಿಕೆಟಿ, ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾನ್ ಲಾಬ್ತಲೆಂ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾ ಸಂಗಿಂ, ವಾಲಿಬೊಲ್, ತ್ರೋಬೊಲ್, ಮೊಡ್ಕಿ ಫುಟಂವ್ಚೆಂ, ಚಿಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್, ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನೃತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಕಿಡ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕ್ರೇಝಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿಂ ಇತರ್ ಖೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಹುಮಾನಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಕ್ಕಿ ಡೀಪ್ ಡ್ರಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಐ.ಪಿ.ಎಲ್-2017, ಸೀಜನ್-4 ಹಾಚ್ಯೆ ಮಾದ್ಯಮ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕಣ್ ವಿಷನ್ ಪಂಗಡ್, ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಾಲಡ್ಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.