2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

Wednesday 2 Aug 2017 6:29pm
2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆವಯ್!
 

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆಪ್ಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆವಯೊ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಓರೆಗೊನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ದೂದ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ 6 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ 2300 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ವಾಂಟ್ಲಾ. 

ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಚಡ್ ದೂದ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಮಸ್ಯಾ (ಹೈಪರ್ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಸದಾಂಯ್ 10 ವೊರಾಂ ದೂದ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುಂಕ್ ಖರ್ಚಿತಾ.

ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 1 ಲೀಟರ್ ದೂದ್ ಖಾವಯ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್, ದೂದ್ ಪಾವನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಲಿಂಗ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೂದ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.